Kostnice

Nálezy - Česká Skalice - vojenský hřbitov

Nízký pískovcový pomník s reliéfem zraněného rakouského jezdce a nad ním se sklánějícího koně. V betonové kryptě jsou uloženy ostatky vojáků ze dvou hrobů nalezených při stavbě obchvatu České Skalice. První hrob byl stavebními dělníky objeven v roce 2004 a ukrýval nejméně 9 padlých pruských vojáků. Nacházel se vlevo od státní silnice Č. Skalice-Náchod, asi 200 m od přivaděče vodní nádrže Rozkoš. Přibližně 50 m odtud blíže k silnici byla v roce 2005 objevena další kostra padlého pravděpodobně pruského vojáka. Po přidání těchto ostatků již nedošlo k výrobě další bronzové destičky a tak je na pomníku uveden pouze počet devíti padlých. Pomník zřízen městem Česká Skalice v r. 2006.Kostnice

„V létě roku 2004 byl během výstavby obchvatu města u vjezdu do ATC Rozkoš objeven hromadný hrob. Během terénních úprav došlo k jeho narušení a na povrch se dostaly lidské ostatky.

Po příjezdu archeologa Mgr. J. Tůmy došlo k bližšímu průzkumu. Již po částečném odkrytí bylo zřejmé, že minimálně polovina hrobu je zničena zemními pracemi. Nález byl zřejmě úmyslně ohlášen se zpožděním, aby nezpomalil probíhající stavbu. Mrtví zde leželi v jedné řadě v hloubce asi 30 cm. Kromě jednoho všem chyběla spodní část těla, která byla odbagrována, a ve dvou případech zůstaly padlým pouze lebky. Vlivem těžké stavební techniky nevydržela žádná z lebek celá. Zajímavé bylo zjištění, že mrtví byli během pohřbu posypáni vápnem. Příslušnost padlých k válčící straně bylo možné určit podle součástí výstroje, kterou měli pochovaní u sebe. Nejzajímavějším nálezem byla mosazná krytka ústí hlavně pušky jehlovky s hůře čitelným značením C. R. 7. 6. ?95. (Královský granátnický pluk č. 7, setnina č. 6 a číslo zbraně ?95). Podle knoflíků náleželi padlí k setninám č. 6 a 7. Dále tu bylo větší množství knoflíků klasických ze zbrojního kabátu i kalhot, kolem kterých se zachovaly i větší kusy sukna z uniforem. Jeden padlý měl u pasu koženou sumku plnou nepoužitého střeliva. Z patron do jehlovky se částečně zachovaly dokonce i jejich papírové obaly a střelný prach. Zadní část sumky se zachovala celá a tak se ji podařilo ze země vyjmout, aniž by se přitom rozpadla. Jiný padlý měl u sebe pravděpodobně modlitební knížku. Svědčí o tom několik drobných částí stránek papíru s tištěným textem ve švabachu. Mezi další osobní věci vojáků patřila skleněná lahvička, pár drobných měděných mincí, rozbité kulaté zrcátko a dvě mosazné přezky bez bližšího určení. Mezi pochovanými ležela v úrovni pánevních kostí podkůvka z vojenské boty dokazující, že patřila naproti ležícímu padlému, který byl již dříve odbagrován spolu s dolními končetinami těchto koster. Hrob byl původně širší a pochovaní zde museli ležet ve dvou řadách naproti sobě.

Při exhumaci bylo zjištěno i několik zajímavých detailů jako vystřelený projektil rakouské pušky Lorenz v těle padlého, nebo chomáče světlých vlasů na jedné z lebek. Při průzkumu vzdálené sládky zeminy, kam se vytěžený materiál vyvážel, zjištěny ještě další úlomky kostí a množství knoflíků.

Kosterní pozůstatky byly na podzim téhož roku uloženy do nově zřízené kostnice (Ossaria) na vojenském hřbitově u Zlíče. Nalezené předměty jsou uloženy v depozitáři RM Náchod.

Další exhumovaným hrobem na obchvatu města byl skelet vojáka objevený dělníky počátkem května roku 2005. Ostatky se nalézaly v těsné blízkosti levé strany silnice směrem od České Skalice, přímo naproti vjezdu do ATC Rozkoš. Když na místo dorazil Mgr. J. Tůma, dělníci právě prováděli skrývku terénu podél silnice.

Padlý ležel na zádech v hloubce asi 30 cm, souběžně se silnicí. Chyběla mu lebka, ramena i celé ruce a také chodidla. Možná sem bylo pohřbeno tělo zasažené výbuchem dělostřeleckého granátu anebo došlo k poškození kostry během stavebních prací. Následovalo provedení několika sond, aby se zjistilo, zda se skutečně jedná o hrob jednotlivce. Kromě dvou mosazných knoflíků ze zbrojního kabátu a jedné podkůvky z boty se nenalezly žádné další předměty, které by mohly prokazatelně určit, zda se jednalo o vojáka pruské, či rakouské armády. Ještě toho dne byly kosterní pozůstatky vyzvednuty a později uloženy do nově zřízené kostnice (Ossaria) na vojenském hřbitově u Zlíče.“

Takovýchto podobných hrobů se na staveništi obchvatu nalézalo jistě mnohem více, neboť se jedná o místo nejtěžších bojů nedaleko ohybu železniční trati směrem k vlakovému nádraží. Mnohé byly zničeny při zemních pracích, další zůstanou navždy zakryté navezenou zeminou z jiných částí stavby a pod vrstvou asfaltu této nové komunikace.

Zdroj: sborníku Archeologie východních Čech, Supplementum 1, Válka 1866 - hroby promlouvají, Tomáš Vondryska,  2014.

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\V upomínku bitvy\věnuje město Česká\Skalice 2006\1866\\

Nápis na kovové destičce:

\\“Nález ostatků 9. vojáků\z lokality Na Stráži\ze dne 28. 6. 2004“\\

Evidenční číslo MO CZE5209-40576
  • Kostnice
  • Kostnice
sat